COMUNICATE DE PRESĂ – MINISTERUL EDUCAȚIEI

 
 • 39.435 de absolvenţi de liceu, înscrişi pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea august-septembrie 2017

  18 Aug 2017

  Sesiunea de toamnă (august-septembrie) a examenului naţional de Bacalaureat 2017 începe luni, 21 august, cu proba scrisă la Limba şi literatura română - proba E)a). Marţi, 22 august, va avea loc proba E)b) - Limba şi literatura maternă, iar miercuri, 23 august, se va desfășura proba E)c) - proba obligatorie a profilului. Probele scrise se încheie joi, 24 august, cu proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d).

  Pentru susţinerea examenului în a doua sesiune s-au înscris 39.435 de absolvenţi de liceu. Dintre aceştia, 24.690 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar 14.745 de candidaţi provin din seriile anterioare. În funcţie de forma de învăţământ absolvită, cei 39.435 de elevi înscrişi (din toate promoţiile) sunt distribuiţi astfel: 37.138 - zi, 1.036 - seral şi 1.261 - frecvenţă redusă. Precizăm că în prima sesiune au fost declaraţi respinşi 34.690 de candidaţi (din toate promoţiile).

  Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) începe vineri, 25 august, și continuă luni, 28 august, când este programată și proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B). Evaluarea competenţelor digitale (proba D) se va derula în zilele de 29 și 30 august, urmând ca evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) să se desfășoare în zilele de 30 și 31 august.

  Atât subiectele pentru probele scrise, cât și subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea unui nivel de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se consideră că nu a susţinut proba.

  Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

  Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  a) susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale

  b) susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea

  c) obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

  Afişarea primelor rezultate (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00) au loc în data de 1 septembrie, iar afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 6 septembrie.

  În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Precizări în legătură cu scrisoarea deschisă adresată ministrului Educației Naționale de un grup de profesori

  17 Aug 2017

  Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a luat act de scrisoarea deschisă pe care un grup de profesori i-a adresat-o și consideră că se impun o serie de precizări privind aspectele incluse în respectivul document.

  Astfel, prin ordinul de ministru emis în data de 9 august, au fost anulate toate avizele acordate de MEN, începând cu anul 2002, pentru auxiliarele didactice, auxiliarele curriculare și mijloacele de învățământ. Decizia are ca temei neconcordanțele dintre vechea metodologie de evaluare și avizare, datând din 2002, și actualul cadru legislativ (Legea Educației Naționale nr. 1/2011).

  Pentru a remedia această disfuncționalitate, ministrul Liviu Marian Pop a desemnat și o comisie care, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului, are sarcina de a redacta un proiect de metodologie privind elaborarea, evaluarea, avizarea, aprobarea și utilizarea auxiliarelor didactice, a auxiliarelor curriculare și a mijloacelor de învățământ. Comisia este formată din doi secretari de stat, directorul Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE), doi reprezentanți ai federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar, un reprezentant al Consiliului Național al Elevilor și un reprezentant al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. În acest context, trebuie precizat și faptul că procedurile de evaluare, avizare și aprobare a materialelor didactice auxiliare vor fi preluate de Centrul Național de Evaluare și Examinare.

  Odată cu reglementarea cadrului legislativ, noile materiale auxiliare didactice vor putea fi folosite, însă nu înainte ca învățătorul sau profesorul să înainteze o propunere în acest sens către consiliul profesoral, care la rândul său îl va aproba, având avizul inspectoratului școlar județean și al asociației de părinți din școală.

  Referitor la procesul de asigurare a manualelor școlare, suntem în măsură să anunțăm că toți elevii din clasele I-IV și VI-XII vor avea manuale școlare la începutul anului școlar. La ora actuală, completarea stocurilor de manuale prin retipăriri și livrarea acestora în depozitele de carte școlară din județe au fost finalizate.

  BIROUL DE COMUNICARE

   

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Concluziile verificărilor efectuate de Ministerul Educației Naționale în legătură cu aspectele de legalitate privind organizarea unui concurs la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

  16 Aug 2017

  Urmare a informațiilor apărute recent în spațiul public cu privire la organizarea și desfășurarea unui concurs în cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, în vederea ocupării pe perioadă determinată a postului de Asistent universitar, poziţia 71, disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ministerul Educației Naționale a solicitat universității în cauză să transmită detalii și documente în acest sens. 

  După analiza punctului de vedere și a documentelor comunicate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, reies următoarele aspecte:

  Prin Hotărârea Senatului nr. 6 din data de 27.03.2014, a fost adoptată Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă determinată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Conform articolului 8 al acestui document, pentru postul de asistent universitar erau aplicabile următoarele condiții : „(a) deținerea titlului de doctor în domeniul postului sau statutul de student doctorand ; (b) îndeplinirea standardelor Universității, pe domenii (...)”

  În data de 30.03.2017, prin Hotărârea Senatului nr. 6, articolul 8 din Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă determinată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se modifică în sensul în care pentru postul de asistent universitar se aplică următoarele condiții: „(a) deținerea titlului de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează sau statutul de student doctorand ; (b) îndeplinirea standardelor Universității, pe domenii (...)”

  Postul de Asistent universitar, poziţia 71, disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele (perioadă determinată), scos la concurs de Facultatea de Drept, nu este unul interdisciplinar, acesta încadrându-se, conform Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare pentru anul 2016-2017, în domeniul unic de studii universitare de doctorat/master: Drept.

  Candidatul pentru acest post s-a înscris în cadrul perioadei de înscriere prevăzute de calendarul universității. Îndeplinirea condițiilor de legalitate privind înscrierea a fost certificată prin emiterea avizului de legalitate, comunicat în termen.

  În acest context, în baza principiilor statuate de lege cu privire la autonomia şi responsabilitatea universităţilor, Ministerul Educației Naționale apreciază următoarele:

  • Candidatul înscris pentru ocuparea postului de Asistent universitar, poziţia 71, scos la concurs de Facultatea de Drept în semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017, a îndeplinit atât cerințele generale, cât și cele specifice;
  • Candidatului i se aplică condiția de deținere a titlului de doctor în domeniul specific postului, prevăzută de articolul 8 din metodologie, postul nefiind unul interdisciplinar. Candidatul deține titlul de doctor în domeniul de doctorat „Drept”;
  • Candidatul s-a înscris la concurs în interiorul calendarului de înscriere și îndeplinea condițiile de înscriere pentru ambele variante ale articolului 8 din metodologie (atât cea din 2014, cât și cea din 2017).

  Prin urmare, Ministerul Educației Naționale consideră că acest concurs a fost organizat și s-a desfășurat cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Ministerul Educației Naționale verifică aspectele de legalitate privind organizarea unui concurs la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

  11 Aug 2017

  Ministerul Educației Naționale a luat act de informațiile apărute recent în spațiul public și va verifica modul în care a fost organizat și s-a desfășurat concursul pentru ocuparea unui post în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

  Mai exact, controlul Ministerului Educației Naționale vizează ocuparea postului de asistent universitar (perioadă determinată), poziţia 71, disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele, scos la concurs de Facultatea de Drept în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Stimulente financiare pentru elevii care au obținut media generală 10 la examenele naționale din acest an *

  09 Aug 2017

  Absolvenții care au obținut media 10 la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) și la examenul național de Bacalaureat din acest an vor primi stimulente financiare, în semn de apreciere a performanțelor realizate.

  Potrivit unei hotărâri adoptate astăzi de Guvern, sumele acordate sunt în valoare de 1.000 de lei pentru fiecare absolvent care a obținut media 10 la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a, respectiv de 3.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu care a obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat 2017.

  Vor beneficia de aceste stimulente 137 de absolvenți de clasa a XII-a care au încheiat cu media generală 10 examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, respectiv 497 de absolvenți de clasa a VIII-a care au finalizat EN VIII cu media 10.

  Susținerea tinerilor capabili de performanțe școlare înalte este un obiectiv al politicilor educaționale promovate de Guvern în acord cu Programul de Guvernare 2017-2020 unde, în Capitolul Politici în domeniul educației, sunt prevăzute măsuri pentru dezvoltarea și implementarea programelor de stimulare a performanței adresate elevilor cu potențial deosebit. Din categoria elevilor cu potențial deosebit fac parte și elevii care obțin media generală 10 la examenele naționale de finalizare a ciclurilor de învățământ gimnazial și liceal. 

  * comunicat emis de Biroul de Presă al Guvernului României, miercuri, 9 august, după aprobarea proiectului de HG inițiat de Ministerul Educației Naționale

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Editura Didactică și Pedagogică are un nou director general

  09 Aug 2017

  Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică (EDP - R.A.), întrunit în ședința de miercuri, 9 august, a decis prin vot unanim numirea în funcția de director general a doamnei dr. Maria Mihaela Nistor, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

  Precizăm că până la numirea unui nou consiliu, prezentul Consiliul de Administrație își va exercita prerogativele doar în ședință extraordinară, dacă va fi cazul, potrivit reglementărilor OUG 109/2011. 

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Toate avizele pentru auxiliarele didactice, auxiliarele curriculare și mijloacele de învățământ au fost anulate

  09 Aug 2017

  Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a decis anularea tuturor avizelor acordate de Ministerul Educației Naționale, începând cu anul 2002, pentru auxiliarele didactice, auxiliarele curriculare și mijloacele de învățământ. Anunțul a fost făcut miercuri, 9 august, într-o conferință de presă, în cadrul căreia au fost prezentate și etapele subsecvente acestei decizii.

  „Am analizat prevederile legislative în materie de avizare a acestor materiale didactice auxiliare și am constatat cu surprindere că ordinul de ministru nr. 4916/2002, care aproba metodologia de avizare, nu a fost actualizat, deși Legea educației naționale a apărut în 2011. Prin urmare, am emis un ordin care anulează actul normativ din 2002, astfel că toate auxiliarele didactice existente la ora actuală nu mai sunt valabile", a declarat ministrul Liviu Marian Pop.

  Ministrul Educației a mai declarat și că a numit o comisie care, în termen de 30 de zile, va propune un proiect de metodologie privind elaborarea, evaluarea, avizarea, aprobarea și utilizarea auxiliarelor didactice, auxiliarelor curriculare și a mijloacelor de învățământ. Comisia este formată din doi secretari de stat, directorul Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE), doi reprezentanți ai federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar, un reprezentant al Consiliului Național al Elevilor și un reprezentant al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți.

  Concomitent, Ministerul Educației Naționale va modifica Hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, astfel încât procedurile de evaluare să fie preluate de această instituție.

  În ceea ce privește utilizarea auxiliarelor didactice, elaborate în acord cu noile reglementări și programe școlare aprobate de MEN, ministrul Liviu Marian Pop a precizat următoarele: „De acum înainte, un astfel de material auxiliar va putea fi folosit la clasă doar dacă învățătorul sau profesorul înaintează o propunere în acest sens către consiliul profesoral al unității școlare, iar acesta o aprobă având avizul conform al inspectoratului școlar județean și al asociației de părinți din școală".

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăauxiliare didacticeCategorie: Comunicate de presăfisiere:  omen 4576_9.08.2017.pdf
 • Monitorizarea obiectivelor ce revin Ministerului Educației Naționale în conformitate cu Programul de guvernare 2017-2020

  09 Aug 2017

  În concordanță cu Programul de guvernare 2017-2020, Ministerul Educației Naționale are pe agenda imediată de lucru 20 de obiective. În acest sens au fost inițiate procedurile necesare privind elaborarea și implementarea celor 20 de obiective în acord cu termenele de finalizare prevăzute (situate între 1 septembrie 2017 și sfârșitul anului 2020):

  1. Extinderea educaţiei antreprenoriale în toate şcolile

  2. Strategia privind stimularea învăţământului profesional dual

  3. Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie

  4. Modificarea Legii educaţiei privind reforma programelor şcolare IX-XII (planuri-cadru şi programe școlare)

  5. Promovarea profesioniştilor în managementul educaţional

  6. Îmbunătăţirea instrumentelor de evaluare/examinare pentru elevi şi profesori

  7. Profesori motivaţi şi bine pregătiţi

  8. Dezvoltarea Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă

  9. Implementarea unui proiect pilot privind învăţământul digitalizat

  10. Plan de măsuri - Internet în toate şcolile

  11. Creşterea gradului de calificare prin Programul  „A doua şansă”

  12. Creşterea cu 100% a numărului de elevi participanţi la cursul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească, respectiv creşterea constantă a numărului de lectorate de limbă, literatură şi civilizaţie românească înfiinţate în universităţi din Europa, America Latină sau Asia

  13. Extinderea programului-pilot Masa Caldă pentru elevi şi promovarea programului „Şcoală după Şcoală”

  14. Elaborarea Strategiei privind infrastructura educaţională

  15. Legea manualului școlar

  16. Centralizarea investiţiilor pentru anii 2017 şi 2018, precum şi necesarul aferent

  17. Consolidarea bazei materiale, construcţia de cămine studenţeşti noi (30 de cămine studenţeşti) şi reabilitarea/modernizarea sau construcţia de cantine studenţeşti

  18. Stabilirea de măsuri pentru studenţii proveniţi din grupuri dezavantajate în vederea creşterii participării în învăţământul terţiar

  19. Realizarea clasificării instituţiilor de învăţământ şi ierarhizarea programelor de studii printr-un proces transparent, pe baza unor criterii relevante în raport cu rolul universităţilor în societate, cu scopul de a fi un instrument util pentru viitorii studenţi în alegerea unui parcurs academic care să răspundă aşteptărilor lor, dar şi pentru a eficientiza cheltuirea fondurilor publice

  20. Încurajarea internaţionalizării universităţilor româneşti prin creşterea calităţii, dezvoltarea programelor de studii în limbi străine şi promovarea ofertei educaţionale, în vederea atragerii de studenţi străini, inclusiv din ţări terţe (peste 20.000 pe an), precum şi pentru furnizarea de forţă de muncă calificată pentru companiile care operează în România.

  BIROUL DE COMUNICARE

   

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Noi recorduri de trafic pentru portal.edu.ro

  09 Aug 2017

  Portalul educaţional http://portal.edu.ro, gestionat de Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu SIVECO România, a fost şi în 2017 principalul punct de informare şi comunicare în domeniul educațional.

  Astfel, conform statisticilor, în data de 26 iunie, în primele 48 de ore de la afişarea pe evaluare.edu.ro a rezultatelor înregistrate la Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a, portalul a înregistrat 1.268.191 vizitatori unici, fiind afişate 35,3 milioane de pagini. Rezultatele au fost prelucrate de operatorii din școli, au fost încărcate în aplicația informatică și puse la dispoziția publicului, pentru al treilea an consecutiv, de echipa SIVECO România.

  În data de 5 iulie, absolvenții de liceu au putut să-și verifice notele obținute la Bacalaureat, online, pe bacalaureat.edu.ro. Cu acest prilej au fost înregistraţi 1.904.197 de vizitatori unici, fiind afişate 42,2 milioane de pagini. Dintre cele 2.956.851 de vizite, cele mai multe au fost din București (19%) și din județele Timiș, Cluj și Iași (fiecare cu câte 3%). Procesarea și afișarea datelor pentru examenul national de Bacalaureat este gestionată de către specialiștii SIVECO România și ai Ministerului Educației Naționale încă din 2001.

  Şi data de 12 iulie a înregistrat un vârf de accesări, portalul fiind vizitat de elevii și părinții care au dorit să afle rezultatele repartizării în învățământul liceal de stat. Astfel, admitere.edu.ro a înregistrat 1.213.138 de vizitatori unici, 2.006.545 de vizite și 29.961.152 de afișări.

  Pentru a ilustra performanţa funcţionării aplicaţiei, trebuie menţionat faptul că, în perioadele de interes crescut, deşi au existat şi peste 181.000 de sesiuni simultane, paginile s-au încărcat foarte repede pentru toţi utilizatorii, timpii de răspuns fiind extrem de mici (max. 1,55 sec/pagină). 

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Trei premii (două medalii de aur și o medalie de argint), la Olimpiada Internaţională de Geografie 2017

  08 Aug 2017

  Lotul olimpic de geografie, prezent la a XIV-a ediţie a olimpiadei internaţionale de profil, a obţinut o nouă serie de rezultate remarcabile: două medalii de aur şi o medalie de argint. Performanța a plasat România pe poziția secundă a clasamentului pe națiuni.

  Cei doi elevi medaliaţi cu aur sunt Maria-Sabina Calisevici (clasa a XII-a/Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc) şi Victor Vescu (clasa a XI-a/Complexul Educațional „Lauder Reut” din București), deținător și al celui mai mare punctaj din concurs. Maria-Sabina Calisevici a reeditat succesul de anul trecut, intrând astfel în galeria concurenților dublu medaliați cu aur la această competiție.

  Medalia de argint i-a revenit lui Omar Hamod (clasa a XI-a/Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din București). Din lot a făcut parte și Iulia Armencea (clasa a XII-a/Colegiul Național ,,Costache Negri” din Galați). Echipa României a fost însoţită de profesorii coordonatori Mihaela Cornelia Fiscutean şi Dorin Fiscutean de la Colegiul Naţional din Iaşi.

  Olimpiada Internaţională de Geografie s-a desfăşurat la Belgrad, în perioada 2-8 august, şi a reunit peste 160 de elevi din 45 de ţări.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 Posted by at 8:46 PM